PONUKA NAŠICH SLUŽIEB

PC040007

 • PROJEKTOVANIE STAVIEB - všetky stupne projektov:
  • investičný zámer, osadzovacia štúdia,
  • architektonická štúdia, 
  • štúdie a projekty záujmových území, 
  • projekt pre územné konanie, 
  • projekt pre stavebné povolenie,
  • projekt na realizáciu stavby, 
  • výrobná dokumentácia,
  • projekty interiérov, 
    
 • KOMPLEXNÉ ARCHITEKTONICKÉ SLUŽBY (v zmysle zákona 138/1992 a nasl.)
 
 • STAVEBNÝ DOZOR
   
 • VYBAVENIE ÚZEMNÝCH A STAVEBNÝCH POVOLENÍ 
   
 • ZASTUPOVANIE INVESTORA (styk s úradmi) 
   
 • ODBORNÉ VEDENIE STAVBY (dodávateľ/manažér stavby)
   
 • AUDIT STATIKY STAVIEB (overenie mechanickej odolnosti a stability) 
   
 • POSUDKY A PORADENSTVO (stavebné, statické, teplotechnické)
   
 • PROJEKTY INTERIÉROV, DIZAJN
   
 • MERANIE ZHUTNENIA NÁSYPOV 
  (podľa STN 721006 - rázovým prístrojom skupiny C - LDD 100) 

   

Pracovná schéma:

Každá zákazka má svojho Hlavného inžiniera projektu stavby (HIP), ktorý je riadiacou hlavou projektu. HIP postupuje podľa potrieb investora, stavby, územia a relevantných podkladov.
Hlavný inžinier pracuje s teamom zodpovedných inžinierov, autorizovaných inžinierov, ktorý majú patričnú mieru zodpovednosti za svoju prácu.

Uvedená schéma je príkladom postupu pri spracovávaní a realizovaní projektu konkrétnej stavby, riadiace funkcie, jednotlivé zodpovednosti a postupnosti.