Pôsobíme na trhu komplexných služieb pre investorov, v oblasti manažmentu investície, projektovej činnosti, inžinierskej činnosti a realizácie stavby.
 

Máme oprávnenia na odbornú činnosť od Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI)
podľa zákona č. 138/1992 zb. v znení neskorších predpisov, v oblastiach:


- komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo podľa Zák. SNR č. 138/1992 zb., § 5,
- vykonávanie prípravnej predprojektovej dokumentácie,
- vykonávanie komplexnej projektovej činnosti,
- spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,
- vykonávanie projektového manažmentu,
- vykonávanie odborného autorského dohľadu,
- zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb,
- vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie,
- vykonávanie stavebného dozoru,
- technické poradenstvo
- statika stavieb - projektová dokumentácia nosných konštrukcií stavieb
- overovanie projektov z hľadiska mechanickej odolnosti a stability
- vykonávanie prieskumov, stavebných meraní a stavebnej diagnostiky
- technické poradenstvo týkajúce sa statiky a dynamiky nosných konštrukcií
- výkon činnosti stavebného dozoru
- výkon činnosti stavbyvedúceho


a od Českej komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT),
podľa zákona 360/1992 Sb. v znení neskorších predpisov, v oblasti:


- autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb
- vypracovávaní projektové dokumentace staveb
- provádět statické a dynamické výpočty staveb
- provádět stavebně technické nebo inženýrské průzkumy
- rovádět zkoušení a diagnostiku staveb
- vést realizaci stavby nosných konstrukcí staveb
- provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby


Ako fyzické osoby sme členmi SKSI od roku 1993 a členmi ČKAIT od roku 2010.


Ďalej máme oprávnenie na:
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom
- sprostredkovateľská činnosť
- sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností


Prevládajúce SK NACE:
71110 Architektonické činnosti
71121 Inžinierske činnosti a poradenstvo
71129 Ostatné inžinierske činnosti a technické poradenstvo

Kontaktujte nás!

Kontaktný formulár, telefón a email TU.